minus plus

viện đào tạo và nghiên cứu du lịch

Về việc Tổ chức khai báo ngoại trú sinh viên HKII năm học 2020 - 2021

Thứ Sáu, 16/4/2021

Về việc Tổ chức khai báo ngoại trú sinh viên HKII năm học 2020 - 2021 (2)
A - Z Sitemap
Đào tạo, Nghiên cứu gắn liền với Khoa học và Công nghệ nhằm tạo ra những Sinh viên và Học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất Nhân văn mang đậm Bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.
Lên đầu trang Facebook Tiktok Google + Youtube Hình ảnh Phản hồi