minus plus

viện đào tạo và nghiên cứu du lịch

Sau đại học

Thạc sỹ Quản trị Du lịch & Khách sạn

Chương trình thạc sĩ Quản trị Du lịch & Khách sạn nhằm đào tạo các chuyên gia quản lý, những người sẽ dẫn dắt ngành du lịch và khách sạn của Việt Nam ...

Xem thêm
A - Z Sitemap
Đào tạo, Nghiên cứu gắn liền với Khoa học và Công nghệ nhằm tạo ra những Sinh viên và Học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất Nhân văn mang đậm Bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.
Lên đầu trang Facebook Twitter Google + Youtube Hình ảnh Phản hồi