minus plus

viện đào tạo và nghiên cứu du lịch

Quy định - Biểu mẫu

Mẫu đơn xin Rút môn
Thứ Hai, 2/12/2019

Mẫu đơn xin Rút môn ...

Xem thêm
Mẫu đơn xin Bảo lưu
Thứ Hai, 2/12/2019

Mẫu đơn xin Bảo lưu ...

Xem thêm
Mẫu đơn Chuyển lớp
Thứ Hai, 2/12/2019

Mẫu đơn Chuyển lớp ...

Xem thêm
Mẫu đơn học vượt
Thứ Hai, 2/12/2019

...

Xem thêm
Mẫu đơn Đăng ký môn học
Thứ Hai, 2/12/2019

Mẫu đơn Đăng ký môn học ...

Xem thêm
A - Z Sitemap
Đào tạo, Nghiên cứu gắn liền với Khoa học và Công nghệ nhằm tạo ra những Sinh viên và Học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất Nhân văn mang đậm Bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.
Lên đầu trang Facebook Twitter Google + Youtube Hình ảnh Phản hồi