minus plus

viện đào tạo và nghiên cứu du lịch

Ấn phẩm
NĂM

HOSPITALITY & TOURISM INSTITUTE

Vũ Thị Lành (2020)

Vu Thi Lanh (2020), “The shortage of human resource in Vietnam tourism: reasons, evidences and solutions”, International Journal of Innovative Science and Research Technology, Vol 5, issue 1. ,

Nguyễn Thị Tuyết (2020)

Phối hợp Khoa Y thực hiện đề tài “Văn hoá sức khoẻ và các yếu tố liên quan của sinh viên Trường Đại học Duy Tân”, 03/01/2020, đạt loại Xuất sắc ,

Lê Hồng Vương (2020)

Định hướng khai thác và bảo vệ tài nguyên du lịch nhân văn tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, Tạp chí Khoa học - ĐH Quảng Nam ,

Mai Thị Thương (2020)

Lê Đức Toàn, Phan Thanh Hải, Mai Thị Thương, Võ Thị Thủy Tiên, Trần Văn Trọng(2020): The factors affecting customer satisfaction andservice quality: A study at Hoa Binh Phu Quoc resort Vietnam, African Journal of Hospitality, Tourism and Leisure, Tạp chí SCOPUS Q3, ISSN: 2223-814X ,

Mai Thị Thương (2020)

Mai Thị Thương, Phan Thanh Hải, Nguyễn Lê Đình Quý(2020), A study of the impact of local gastronomy quality on international tourist satisfaction: Empirical evidence in Danang City, Vietnam, African Journal of Hospitality, Tourism and Leisure, Tạp chí SCOPUS Q3, ISSN: 2223-814X ,

Mai Thị Thương (2020)

Phan Thanh Hải, Mai Thị Thương, Nguyễn Lê Đình Quý (2020), Tourists’ Satisfaction, Loyalty and Intention to Return: Survey at Phong Nha - Ke Bang National Park, Vietnam, " Journal of Southwest Jiaotong University", Tạp chí SCOPUS Q1, ISSN: 0258-2724 ,

A - Z Sitemap
Đào tạo, Nghiên cứu gắn liền với Khoa học và Công nghệ nhằm tạo ra những Sinh viên và Học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất Nhân văn mang đậm Bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.
Lên đầu trang Facebook Twitter Google + Youtube Hình ảnh Phản hồi