minus plus

Trường Du Lịch

Ấn phẩm
NĂM

HOSPITALITY & TOURISM INSTITUTE

Bùi Kim Luận (2022)

Ngo.T.T., T., Bui.L.A., P., Pham.T.H., D., Mai.N., T. and Bui.K., L. (2022), "Social media research trends in tourism city context", International Journal of Tourism Cities, Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print. https://doi.org/10.1108/IJTC-07-2021-0151 ,

Minje Cho (2022)

Ko Seong-bin, Cho Minje, Lee Sang-mook, A Study of the Changes in Jeju Tourism according to COVID 19 - Focused on Bigdata Analysis, Journal of Industrial Innovation, vol. 38, no. 2 pp.105-113, ,

A - Z Sitemap
Đào tạo ra những nhân tài trong ngành Khách sạn và Du lịch với hệ thống giáo dục và nghiên cứu đẳng cấp thế giới cho thời đại Công nghiệp 4.0, đồng thời phát triển mô hình quan hệ giữa nhà trường và doanh nghiệp, thúc đẩy khả năng giải quyết vấn đề và cung cấp dịch vụ xã hội thông qua phương pháp vừa học vừa làm.
Lên đầu trang Facebook Tiktok Google + Youtube Hình ảnh Phản hồi