minus plus

viện đào tạo và nghiên cứu du lịch

Quản trị Du lịch và Khách sạn

Chương trình Quản trị khách sạn được kết hợp giữa vận dụng lý thuyết và thực tiễn trong ngành dịch vụ du lịch theo định hướng dịch vụ khách hàng, nhằm đào tạo những cử nhân có thể đảm nhận đa dạng các vị trí trong ngành du lịch, tập trung vào lĩnh vực kinh doanh khách sạn và dịch vụ ăn uống. Kỹ năng tiếng Anh được chú trọng ngay từ năm nhất. Đồng thời, sinh viên được truyền đạt các kỹ năng khách hàng, tư duy phân tích, độc lập và phát triển kỹ năng giao tiếp và lãnh đạo. Sinh viên sẽ đáp ứng môi trường du lịch quốc tế năng động.

A - Z Sitemap
Đào tạo, Nghiên cứu gắn liền với Khoa học và Công nghệ nhằm tạo ra những Sinh viên và Học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất Nhân văn mang đậm Bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.
Lên đầu trang Facebook Twitter Google + Youtube Hình ảnh Phản hồi