minus plus

Trường Du Lịch

Mô tả môn học

Danh mục các học phần trong chương trình đào tạo

ĐẠI CƯƠNG    
       
  PHI- 600 Phương Pháp Luận Nghiên Cứu Khoa Học 2
       
  PHI- 500 Triết Học 4
ĐẠI CƯƠNG NGÀNH    
       
  OB 708 Nghệ Thuật Lãnh Đạo trong Du Lịch 3
       
  MKT 653 Tiếp Thị Du lịch 3
       
  FIN 613 Quản Trị Tài Chính trong Du Lịch 3
       
  HRM 603 Quản Trị Nhân Lực trong Du Lịch 3
       
  MGT 708 Quản Trị Chiến Lược trong Du Lịch 3
       
  STA 623 Phân Tích Thống Kê Du Lịch 3
CHUYÊN NGÀNH    
       
  TOU 709 Quy Hoạch Du Lịch và Phát Triển Chính Sách 3
  TOU 705 Smart Tourism and Big Data Analytics 3
  TOU 728 Phát Triển Du Lịch Bền Vững  3
  TOU 703 Quản Trị Tuyến Điểm Du Lịch 3
  HOS 731 Nghiên Cứu Kinh Doanh về Du Lịch và Khách Sạn Việt Nam 3
  TOU 730 Xu Hướng Du Lịch Toàn Cầu 3
  EVT 703 Quản Trị Du Lịch MICE (Hội Họp - Khen Thưởng - Hội Nghị - Triển Lãm)  3
  TOU 780 Du Lịch Văn Hóa và Di Sản  3
  TOU 748 Thực Tập Tốt Nghiệp  3
  TỐT NGHIỆP    
  TOU 747 Đề Án Tốt Nghiệp 9
  Tổng 60

 

A - Z Sitemap
Đào tạo ra những nhân tài trong ngành Khách sạn và Du lịch với hệ thống giáo dục và nghiên cứu đẳng cấp thế giới cho thời đại Công nghiệp 4.0, đồng thời phát triển mô hình quan hệ giữa nhà trường và doanh nghiệp, thúc đẩy khả năng giải quyết vấn đề và cung cấp dịch vụ xã hội thông qua phương pháp vừa học vừa làm.
Lên đầu trang Facebook Tiktok Google + Youtube Hình ảnh Phản hồi