minus plus
Ấn phẩm
NĂM

HOSPITALITY & TOURISM INSTITUTE

Bùi Kim Luận (2023)

Bae, Gum-Kwang, Sang-Mook Lee, and Bui-Kim Luan. 2023. "The Impact of ESG on Brand Trust and Word of Mouth in Food and Beverage Companies: Focusing on Jeju Island Tourists", Sustainability 15, no. 3: 2348. https://doi.org/10.3390/su15032348 ,

A - Z Sitemap
Đào tạo ra những nhân tài trong ngành Khách sạn và Du lịch với hệ thống giáo dục và nghiên cứu đẳng cấp thế giới cho thời đại Công nghiệp 4.0, đồng thời phát triển mô hình quan hệ giữa nhà trường và doanh nghiệp, thúc đẩy khả năng giải quyết vấn đề và cung cấp dịch vụ xã hội thông qua phương pháp vừa học vừa làm.
Lên đầu trang Facebook Tiktok Google + Youtube Hình ảnh Phản hồi