minus plus

viện đào tạo và nghiên cứu du lịch

"30 Minute Talks" - International Hospitality & Tourism Talks

Thứ Sáu, 14/8/2020

"30 Minute Talks" - International Hospitality & Tourism Talks - Session 19 - Tracking the Return of the MICE Industry (Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions) August 19, 2020 2pm

Link đăng ký: https://docs.google.com/forms/d/1R3z63tDy5uJ5m0DhPZhLwqIOpeKb_9eEUrkNJpQ8UKk/viewform?edit_requested=true&fbclid=IwAR3XnanU23qF3XwRb6zgBo_FMC5Iz-P1qYN16ZQAeb7ldQ14b2WhsZf_qIo

A - Z Sitemap
Đào tạo, Nghiên cứu gắn liền với Khoa học và Công nghệ nhằm tạo ra những Sinh viên và Học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất Nhân văn mang đậm Bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.
Lên đầu trang Facebook Twitter Google + Youtube Hình ảnh Phản hồi