minus plus

viện đào tạo và nghiên cứu du lịch

Sinh viên được khen thưởng 2019

Thứ Tư, 15/1/2020

Tiêu chí xét: 

- Dựa vào điểm tổng kết năm học 2018-2019: điểm tích lũy từ 3.34 trở lên.

- Xếp loại rèn luyện năm học 2018-2019 phải đạt loại Tốt trở lên.

- Không học lại - thi lại trong năm học 2018-2019.

- Không vi phạm kỉ luật

A - Z Sitemap
Đào tạo, Nghiên cứu gắn liền với Khoa học và Công nghệ nhằm tạo ra những Sinh viên và Học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất Nhân văn mang đậm Bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.
Lên đầu trang Facebook Twitter Google + Youtube Hình ảnh Phản hồi