minus plus

viện đào tạo và nghiên cứu du lịch

Danh sách sinh viên được khen thưởng và nhận giấy khen năm học 2020-2021

Thứ Năm, 14/1/2021

Đối tượng: các sinh viên đạt học lực Giỏi trở lên và rèn luyện xếp loại Tốt trở lên.

Căn cứ xếp loại: căn cứ mục 3 điều 23, quyết định 421A /QĐ/ĐT/ĐHDT ban hành ngày 18/11/2009

Các mức xếp hạng học lực được xác định cụ thể như sau:

Loại xuất sắc           : Điểm trung bình chung tích lũy từ 3.68 đến 4.00

Loại giỏi                    : Điểm trung bình chung tích lũy từ 3.34 đến 3.67

Loại khá                    : Điểm trung bình chung tích lũy từ 2.68 đến 3.33

Loại trung bình       : Điểm trung bình chung tích lũy từ 2.00 đến 2.67

Loại yếu                    : Điểm trung bình chung tích dưới 2.00

 

A - Z Sitemap
Đào tạo, Nghiên cứu gắn liền với Khoa học và Công nghệ nhằm tạo ra những Sinh viên và Học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất Nhân văn mang đậm Bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.
Lên đầu trang Facebook Twitter Google + Youtube Hình ảnh Phản hồi