minus plus

viện đào tạo và nghiên cứu du lịch

QĐ V/v Ban hành Học bổng đối với các chương trình Tiên tiến & Quốc tế CMU, PSU, CSU, PNU năm 2021

Thứ Hai, 17/5/2021

A - Z Sitemap
Đào tạo, Nghiên cứu gắn liền với Khoa học và Công nghệ nhằm tạo ra những Sinh viên và Học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất Nhân văn mang đậm Bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.
Lên đầu trang Facebook Tiktok Google + Youtube Hình ảnh Phản hồi