minus plus

viện đào tạo và nghiên cứu du lịch

Thạc sỹ Quản trị Du lịch & Khách sạn

Chương trình thạc sĩ Quản trị Du lịch & Khách sạn nhằm đào tạo các chuyên gia quản lý, những người sẽ dẫn dắt ngành du lịch và khách sạn của Việt Nam bằng cách học hỏi và nghiên cứu một cách có hệ thống các lý thuyết hàn lâm tiên tiến trong lĩnh vực du lịch và quản trị khách sạn để thúc đẩy ngành công nghiệp du lịch và khách sạn của Việt Nam. Chương trình được liên kết giữa trường Đại học Duy Tân trường Đại học Dong- A (Hàn Quốc), chương trình bao gồm số 9 môn học và luận văn tốt nghiệp, giảng viên của trường đại học Dong-A sẽ chịu trách nhiệm giảng dạy 5 môn học, Viện Đào tạo và Nghiên cứu Du Lịch của trường Đại học Duy Tân sẽ phụ trách giảng dạy 4 môn học. Tất cả môn học sẽ được giảng dạy bằng 100% bằng tiếng Anh, kéo dài 4 học kỳ với 26 tín chỉ tại Đại học Duy Tân và bằng cấp do đại học Dong-A Hàn Quốc cấp.

A - Z Sitemap
Đào tạo, Nghiên cứu gắn liền với Khoa học và Công nghệ nhằm tạo ra những Sinh viên và Học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất Nhân văn mang đậm Bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.
Lên đầu trang Facebook Twitter Google + Youtube Hình ảnh Phản hồi