minus plus

viện đào tạo và nghiên cứu du lịch

Student outcomes

Graduates will be able to:

Make business plans to establish local or international tourism companies and transportation.

Market and operate tour companies

Work as expert tour guides Career prospects of students Students of Tourism & Travel Management have ability to work as on many other job positions, such as tour guides, accommodation managers, executive management of tour operation, marketing, customer care, organizing conferences - events, accounting for travel, receptionist, research and teaching, ...

A - Z Sitemap
Đào tạo, Nghiên cứu gắn liền với Khoa học và Công nghệ nhằm tạo ra những Sinh viên và Học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất Nhân văn mang đậm Bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.
Lên đầu trang Facebook Twitter Google + Youtube Hình ảnh Phản hồi