minus plus

viện đào tạo và nghiên cứu du lịch

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU & PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ

Thứ Hai, 18/11/2019

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Du lịch & Khách sạn (CHTDR) là một trung tâm nghiên cứu trực thộc Viện Đào tạo & Nghiên cứu Du lịch (HTI) của Đại học Duy Tân.
Nhiệm vụ của chúng tôi là đóng góp cho cả giáo dục du lịch và phát triển du lịch thông qua việc cung cấp kết quả nghiên cứu và dịch vụ tư vấn cho khu vực. CHTDR bao gồm hai nhóm - nhóm phát triển và nhóm nghiên cứu.
 

Thông tin liên hệ:

Viện Đào tạo & Nghiên cứu - Du lịch Đại học Duy Tân

Địa chỉ: 254 Nguyễn Văn Linh - Đà Nẵng

Điện thoại: 02363.650.403 (máy nội bộ 301)

 

A - Z Sitemap
Đào tạo, Nghiên cứu gắn liền với Khoa học và Công nghệ nhằm tạo ra những Sinh viên và Học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất Nhân văn mang đậm Bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.
Lên đầu trang Facebook Twitter Google + Youtube Hình ảnh Phản hồi